Klimakaffe med mørke distriktsråd

MØRKE DISTRIKTSRÅD 8.6. 2022 kl. 19.30-21

Der var desværre kun 4 deltagere, men de var til gengæld velforberedte.

Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser, se billede nedenfor.


Status

Mørke er langt ift. bæredygtig bosætning. De har dele-elbiler, letbane, Fiber-forbindelse.

Der har været stor bytilvækst, men nu ser de behovet for ”en mere bæredygtig byvækst”.

Distriktsrådet ser flere muligheder for at lave lokale projekter med indhold af klima, biodiversitet, læring, sundhed og kulturhistorie, fx skovrejsning, en banepark eller udnyttelse af den gamle banesti. Der ses mulige forbindelse til landskabet via stiforbindelser til Mosen og nabobyerne. Der er muligheder i at udarbejde projektbeskrivelser og lokale aftaler, for derved at søge fx Landsdistriktspuljen.


Ønsker

Distriktsrådet vil gerne i dialog/samarbejde med kommunen om: Mere tæt-lav byggeri, ældreboligbyggeri, bedre mix af eje- og lejeboliger og hvordan vi håndterer perspektivområder for byudvikling, samt begrebet ”restrummelighed”.

Der er ønske om, at kommunen understøtter og informerer om, hvordan private, lokalsamfund og fx 3 naboer kan producere deres egen energi. Der mangler information om, hvor udfordringerne er.

Distriktsrådet vil gerne samarbejde om, hvordan den grønne omstilling kan ske i lokalsamfundene, og hvordan der kan produceres energi/ varme lokalt og i fællesskab. Der er ønske om, at kommunen understøtter og informerer om, hvordan private, lokalsamfund og fx 3 naboer kan producere deres egen energi.

Der er ønske om og opbakning til en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og tilskud. Information om muligheder for lokal energifællesskaber kunne være en del af infodagen. ​

Spørgsmål fra mødet

Der spørges: Hvor er de 2.500 oliefyr, der er i kommunen. Er de by eller landzone, i eller udenfor fjernvarmeområder?

Svar: Det ved vi ikke, men det finder vi ud af ifb. med, at vi arbejder med målgrupperne i vores information.


Der spørges: Kan der laves et samarbejde mellem Syddjurs Kommune og Distriktsrådet om bæredygtig byvækst, dvs. flere ældreboliger, lejeboliger og styring af tidsplaner for udstykninger mm.?

Svar: Det undersøger vi og vender tilbage.


Der spørges: Er det muligt at få vejledning i form af deltagelse fra kommunen til lokale workshops i Distriktsrådet?

Svar: Ja det vil vi gerne se på.


Sammenfatning

Mørke har et højt niveau for lokal udvikling og samskabelse. Det, der fylder mest, er udfordringen ift. at fortsætte udvikling og byvækst på en bæredygtig vis.


Indarbejdes i Klimahandlingsplan 2023-26:

  1. Understøtte bæredygtigt byudvikling og bosætning i form af lokale samarbejdsprojekter.
  2. Mere information/vejledning om energi, varme og tilskud. Inkl. information om muligheder for lokal energifællesskaber.