Klimakaffe med Rønde distriktsråd

Klimakaffe: RØNDE DISTRIKTSRÅD 7.6. 2022 kl. 17-18.30. Der var 10 deltagere på Rønde Høj- og efterskole.

Kortlægning af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser foregik bl.a. med post-it, se foto nedenfor.


Status

Distriktsrådet vil fortsat gerne inddrages i klimatilpasningsprojekter og ønsker, at Rønde inddrager klima i processen med Rønde i Udvikling.

Der er allerede dialog om trafik/mobilitetsløsninger - bl.a. tales der om et muligt mobilitetshub.

Byparken er renoveret med klimatilpasning som udgangspunkt, og er en succes.

Lavbundsarealerne ved Knudbro Bæk vil ifb. med kloakseparationen af Rønde blive omlagt til et såkaldt regnvandsbassin. Der er ønsker om naturnær udformning med rekreativt indhold som stier, ophold mm. Anlægsarbejdet forventes i 2024

Og processen med Rønde I Udvikling fortsætter i 2022-23.

Ønsker

Der ønskes mere klima/bæredygtighed i byudviklingsområder (lokalplaner). Det er oplevelsen, at de betingelser, der bliver sat i lokalplanerne, ikke er bindende nok, således at de stiftede grundejerforeninger kan unddrage sig det vedligeholdelses/kvalitetsniveau, der er sat.

Der ønskes mere fokus på natur i byerne og vejrabatter. Der ønskes inspiration og tiltag ift. mere naturlige privathaver.

Rønde er Syddjurs' uddannelsesby, og det ses som en oplagt mulighed, at samle og udarbjede en ”uddannelse om bæredygtighed” på flere niveauer omkring Høj- og Efterskolen og Syddjurs Gymnasium. Der opstår til mødet en idé om ”et bæredygtighedernes hus” i byen, der skal kunne samle/informere om de mange bæredygtighedstiltag, der er i gang i Rønde. Der kan udvikles på form og placering.

Distriktsrådet vi gerne i dialog med Naturstyrelsen, Nationalpark Mols Bjerge, Syddjurs Spildevand og Syddjurs Kommune om mere natur/biodiversitet på de bynære arealer, fx regnvandsbassinet ved Bjerg-Thomsensvej, der er anlagt med naturgræs, der har laveste driftsomkostninger.

Der er et ønske om en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og tilskud.


Spørgsmål på mødet

Der er på mødet fokus på de høje omkostninger ved affaldssortering for erhverv. Der er i det hele taget interesse for mere bæredygtighed i erhvervslivet, og hjælp til dette.

Ift. mere vedvarede energi, så er der interesse for mere målrettet viden om muligheder for solceller på eksisterende og nye bygninger. Der spørges til, om det ikke er en mulighed med kystnære vindmøller og solceller i gl. grusgrave. Svaret er umiddelbart, at kommunen vil behandle alle indkommende projekter lige, og at der i næste runde af projektansøgninger, igen vil ske en politisk prioritering af, hvilke projekter der må sættes i planlægningsfasen.


Sammenfatning

I Rønde de er positive ift. samarbejder med Syddjurs Kommune og Naturstyrelsen, om alt vedr. klima, natur og bæredygtighed. Der er særligt fokus på bæredygtigt erhverv og biodiversitet i det bynære. Der er ønske om udvikling af Mobilitetsløsninger i byen.


Indarbejdes i Klimahandlingsplan 2023-26:

  1. Inddragelse af lokalsamfund i klimatilpasnings- og mobilitetsprojekter.
  2. Understøtte koblingen mellem læring, klima og bæredygtighed.
  3. En hurtig indsats i form af en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og tilskud.