Klimakaffe med Ryomgård distriktsråd

RYOMGÅRD DISTRIKTSRÅD d. 7.6. 2022 kl. 19.30-21

Der var 10 deltagere til mødet på Det Gamle Posthus.

Kortlægningen af de væsentligste lokale værdier, udviklingsmuligheder og interesser foregik med post-it - se foto nedenfor.


Status

Distriktsrådet vi gerne inddrages i klimatilpasningsprojekter. Der er flere ”blue spots” (arealer der bliver oversvømmet ved fx skybrud) i byen og det kan blive nødvendigt, at lave et klimatilpasningsanlæg/bassin omkring Thorsagervej.

Ryomgård har flere blågrønne rekreative områder: Gryden, Søparken, Byparken, Vallum Skov og Ryom Å Enge. Der er gode stier, og der ses et potentiale for at lave sammenhæng i lokale stisystemer ved skiltning mm.

Ønsker

Der ønskes mere biodiversitet i byer og vejrabatter. De ser gerne et netværk af biotoper, hvor fra biodiversiteten kan sprede sig. Det må gerne hænge sammen med grundvandsbeskyttelse og lokale drikkevandsboringer.

Distriktsrådet vil gerne være med i ”vilde projekter” og samarbejder.

Der er ønske om en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og tilskud.

Der ses meget affald i vejrabatter, og det virker som om, at affaldsspande i byen er sparet væk. Distriktsråt vil gerne samarbejde om affaldsprojekter.


Spørgsmål på mødet

Distriktsrådet spørger til om der er net-kapacitet nok til de kommende solcelleanlæg. Svar: Det er der. Det blev undersøgt i forbindelse med forundersøgelserne til første runde af planlægning for solcelleanlæg. Vi forventer at staten meget snart ændre på reglerne for netudvikling, således, at tempoet for udbredelse af vedvarende energi anlæg øges eller kan EU/ DK målsætninger ikke nås.


Sammenfatning

I Ryomgård ønsker de samarbejde med Syddjurs Kommune om klimatilpasning, drift af vejarealer og biodiversitet. Der er særligt fokus på biodiversitet i det bynære. Der er ønske om udvikling af sammenhæng og kvalitet i byen.


Indarbejdes i Klimahandlingsplan 2023-26:

  1. Vigtigt med inddragelse af lokalsamfund i klimatilpasnings- og biodiversitetsprojekter.
  2. Understøtte koblingen grundvandsbeskyttelse, biodiversitet, klima og rekreation.
  3. En hurtig indsats i form af en ”Spare på energien-dag” med information/vejledning om energi, varme og tilskud.