Fra næringsfattig landbrugsjord til natur

Lavbundsprojekter er en del af statens indsats mod reduktion af CO2 udledningen. Man ved, at hvis man ekstensiverer lavbundsarealer ved bl.a. at sløjfe dræn, lukke grøfter samt ophører med dyrkning og jordbearbejdning vil det altsammen reducere drivhusgasudledningen. Det sker, fordi mineraliseringen af den organisk holdige jord bremses.

Lavbundsjorde er vådområder, som enge og moser. I den slags vådområder er der mange planterester, som har optaget en masse kulstof - det er kulstoflagre.

Når lavbundsjorde får lov at være i fred, så bliver kulstoffet i jorden, men når lavbundsjorde bliver til landbrugsjord og opdyrket, så bliver kulstoffet frigivet til atmosfæren.

Lavbundsordningen under Miljøstyrelsen er en tilskudsordning til udtagning af lavbundsjorder med det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til kystvande og genskabe eller forbedre natur. Udtagningen er målrettet landbrugsjorder på kulstofrige lavbundsjorder, de såkaldte organogene jorder med mindst 6 % organisk kulstof.

Lavbundsprojekterne skal reducere drivhusgasudledningen med ca. 68.000 tons CO2-ækvivalenter i perioden 2014-2020. Klimaeffekten opstår ved, at jorden tilføres mindre ilt ved at vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser. Lavbundsordningen bidrager til at reducere udledningen af kvælstof til kystnære farvande. Udledningen skal reduceres med i alt 150 tons kvælstof i perioden 2016-2021 vha. lavbundsprojekter. Når driften af landbrugsjorderne ekstensiveres fremmes også naturens kvalitet, sammenhæng og robusthed. Lavbundsordningen kan herved bidrage til opfyldelse af Danmarks EU-forpligtelser på natur-, miljø- og klimaområdet.

Nedenfor finder du Syddjurs Kommunes lavbrundsprojekter.